UBYTOVACÍ ŘÁD

UBYTOVACÍ ŘÁD LÁZEŇSKÉHO DOMU FLORENTINI 

Ke stažení zde.

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách Lázeňského domu Florentini je vydán tento Ubytovací řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách objektu. Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny.

1.   PROVOZOVATEL

Adresa:                       Svatopluka Čecha 11, Teplice
Tel:
                 
Provozovatel:
            Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže
IČ:                                     00406538
DIČ:                                   CZ00406538
Provozní doba:           celoroční
Odpovědná osoba:   Jan Pech
Správce domu:           Bc. Petra Běhálková

 2. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • K ubytování slouží: 6 jednolůžkových pokojů; 2 dvoulůžkové pokoje; 2 apartmány – každý má 1 jednolůžkový pokoj a 1 dvoulůžkový pokoj + možnost přistýlky; 1 apartmán-  1 dvoulůžkový a 1 dvoulůžkový pokoj + možnost přistýlky. Celkem  20 lůžek + 3 přistýlky.
 • Každý pokoj i apartmán má k dispozici koupelnu se sprchovým koutem, umývadlem a WC. Pokoje jsou vybaveny lůžkovinami a ručníky.
 • V každém pokoji je televizní přijímač a malá chladnička.
 • Na pokoji je možné využít minibar, který bude hostem uhrazen podle spotřeby v závěru pobytu.
 • V přijímací kanceláři je možné zakoupit drobné občerstvení, hygienické potřeby a dárkové předměty.
 • K dispozici je společenská místnost, kde je vybavená kuchyňská linka, mikrovlnná trouba, varná konev, kávovar, topinkovač.
 • Provozní místnosti: přijímací kancelář, sklad čistého prádla, úklidová místnost, sklad špinavého prádla, prádelna.

3. UBYTOVACÍ SLUŽBY

 • Po příchodu se host prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem), bez předložení dokladu totožnosti nemůže být host ubytován. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem v ubytovací knize ubytovatele. Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
 • Ubytování probíhá od 14.00 do 17.00. V jinou dobu mohou být hosté ubytováni pouze po předchozí domluvě.
 • Cenu za ubytování platí host po příjezdu dle platného ceníku, po zaplacení obdrží klíč
  od pokoje a vchodu do lázeňského domu Florentini.
 • Čisté ložní prádlo a ručníky jsou uloženy v uzavřených skříních lázeňského domu. Použité ložní prádlo a ručníky jsou skladovány v neveřejně přístupných prostorách v suterénu budovy.
 • K výměně lůžkovin dochází vždy při změně ubytované osoby, v případě ubytování po delší dobu minimálně jednou za týden. Při manipulaci s prádlem je postupováno tak, aby nedošlo ke kontaktu prádla čistého s prádlem použitým.
 • Provozovatel poskytuje snídaně pouze pro ubytované hosty.
 • Pokoj musí být vyklizen a klíče od uzamčeného pokoje předány správci „Florentini“ v den ukončení pobytu nejpozději do 10:00 hodin. Správce nebo jím pověřený personál může provést kontrolu pokoje.
 • Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

4. OBECNÁ PRAVIDLA PRO UBYTOVÁNÍ:

A)Host je povinen:

 • seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej;
 • řádně užívat prostory určené k ubytování, udržovat pořádek; nevyhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí;
 • chránit proti poškození vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování; bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách způsobil(y); V případě poškození vybavení pokoje, společných prostor nebo za ztrátu klíčů je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.
 • v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem;
 • při odchodu z pokoje uzavřít v koupelně vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna.

B) Host nesmí bez souhlasu provozovatele:

 • provádět změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.); a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace;
 • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování;
  • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a dále osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů;
  • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě;
  • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování;

C) HOST DÁLE V PROSTORÁCH URČENÝCH K UBYTOVÁNÍ NESMÍ:

 • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití;
 • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem;
 • kouřit a používat otevřený oheň;
 • mít psa nebo jiné zvířata.

5.  ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

 • Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození. Provozovatel ručí za jejich ztráty a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy. Vždy zamykejte pokoj.
 • Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů. Je třeba si uvědomit nebezpečí úrazu na schodišti nebo na mokrém povrchu. Při pobytu s dětmi je třeba dbát zvýšené opatrnosti, např. nenaklánět se z oken, a přes balkónová zábradlí, nesahat na horké spotřebiče, ostré předměty. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
 • Lékárnička je umístěna v přijímací kanceláři a bude poskytnuta na vyžádání.

 6.  PROTIPOŽÁRNÍ PRAVIDLA A PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

 • Host převzetím klíčů od pokoje bere na vědomí požární a poplachové směrnice v plném rozsahu a vyjadřuje s nimi bezvýhradný souhlas. Tyto směrnice jsou vyvěšeny u vchodu do domu.
 • Na dobře přístupných a viditelných místech je lázeňský dům Florentini vybaven přenosnými hasicími přístroji a požárními hydranty. Všemi instalovanými přenosnými hasicími přístroji lze hasit i zařízení pod elektrickým proudem. Vodou z požárních hydrantů je hašení zařízení pod elektrickým proudem zakázáno. Hasicí přístroje použijte pouze při požáru!!!!.
 • Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit správci lázeňského domu Florentini nebo nejbližšímu zaměstnanci provozovatele nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Ohlašovny na tel. číslech:

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ       112
PRVNÍ POMOC             155
HASIČI                              150
POLICIE                           158

Všichni hosté jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád. V případě jeho porušení je vedení lázeňského domu Florentini oprávněno ubytování ukončit ihned a bez náhrady

Stížnosti hostů na kvalitu poskytovaných služeb přijímá vedení Lázeňského domu Florentini a uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení provozu.

Pro rezervaci ubytování přejděte na www.florenini.cz nebo nám zavolejte na +420 731 999 008